Akcja stypendialna semestr letni 2024 - studia stacjonarne II stopnia

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 informujemy, że akcja stypendialna w semestrze letnim (dla studentów rozpoczynających studia na II stopniu studiów stacjonarnych)  jest prowadzona

 

od 19 lutego br., a termin składania wniosków upływa z dniem 4 marca br.

 

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego bez zmian,

wynosi 1 294 ,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery 40/100 złotych.

Strony w dziale:

Strony w dziale: