Praktyki i praca

Dział pod redakcją Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

I. Informacje podstawowe
 • Praktyki należy odbyć w czasie trwania studiów inżynierskich (praktyka zawodowa) oraz w czasie trwania studiów magisterskich (praktyka dyplomowa).
 • Opiekunem praktyki zawodowej jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, natomiast opiekunem praktyki dyplomowej jest Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych odpowiedniego Instytutu.
 • Wytyczne zaliczania praktyki dyplomowej można uzyskać od Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych odpowiedniego Instytutu.
 • Odbycie praktyki zawodowej jest obowiązkiem każdego studenta, i każdy student jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania swoich praktyk.
 • Studencka praktyka zawodowa zgodnie z wytycznymi Rektora PW (Zarządzenie nr 45 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2021 r.: https://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f57997a180ac669ddb092ddec742b4fe.pdf) odbywa się w firmie, której działalność związana jest tematycznie z Inżynierią Mechaniczną.
 • Praktyka zawodowa trwa 28 dni (20 dni roboczych wolnych od zajęć dydaktycznych) i jest wydłużana o każdy dzień w przypadku, gdy w okresie uczestnictwa w praktyce są święta lub inne dni wolne.
 • Najlepszym terminem odbywania praktyk jest okres wakacyjny od 1 lipca do 31 sierpnia, gdyż dni wykonywania praktyk przez Studenta muszą być wolne od zajęć dydaktycznych w planie zajęć Studenta.
 • Poprawnie wypełnione sprawozdanie z praktyki zawodowej musi zostać złożone do końca sesji jesiennej, gdyż niedopełnienie tego obowiązku skutkuje niezaliczeniem przedmiotu „Praktyka Zawodowa” we właściwym czasie i rejestracją warunkową.
 • Po odbyciu praktyk, wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w oryginale. Jeżeli student nie ma możliwości osobistego złożenia wymaganych dokumentów na Wydziale, może przesłać je drogą pocztową (poprzez list polecony) na adres: 
  mgr Monika Ambroziak
  pokój 0.5, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  ul. Ludwika Narbutta 84
  02-524 Warszawa
II. Sposób postępowania i dokumenty do pobrania (praktyka zawodowa)

1) Każdy student jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania swoich praktyk, tj. samodzielne znalezienie firmy oferującej praktykę (pisanie maili, wysyłanie CV, telefoniczna rozmowa, osobiste spotkanie, itp.). Można posiłkować się firmami wystawiającymi się na Targach Pracy, bądź znaleźć inne firmy z branży Inżynierii Mechanicznej.

2) osobiste, lub poprzez list polecony, złożenie do Pani Moniki Ambroziak (pokój 0.5) podania do podpisu przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich na formularzu dostępnym na stronie SiMR. Do podania należy załączyć dowód (np. wydruk przelewu opłacenia składki NNW na PW) posiadania ubezpieczenia NNW (nagłych i nieszczęśliwych wypadków). Jeżeli student nie ma możliwości osobistego złożenia wymaganych dokumentów na Wydziale, może przesłać je drogą pocztową (poprzez list polecony) na adres: 
mgr Monika Ambroziak
pokój 0.5, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Ludwika Narbutta 84
02-524 Warszawa

3) W przypadku braku własnego ubezpieczenia NNW, PROSZĘ PAMIĘTAĆ O OPŁACENIU SKŁADKI NNW NA PW (https://www.ca.pw.edu.pl/Kwestor/Dzial-Plac/Ubezpieczenia/Ubezpieczenie-NNW). 

 • Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (60 zł - składka roczna) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18. UWAGA: należy zachować dowód wpłaty składki i przedłożyć p. Monice Ambroziak potwierdzenie dokonania opłaty. 
 • Albo opłacić składkę przelewem na konto: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091, z tytułem: imię, nazwisko, nr indeksu, Wydział SiMR, wpłata dotyczy ubezpieczenia NNW.

4) po około 2 tygodniach od złożenia do Pani Moniki Ambroziak podania należy się spodziewać sporządzonej trójstronnej umowy/porozumienia między Studentem, Wydziałem SiMR, i Firmą w trzech kopiach (po jednej dla Studenta, Firmy, i Wydziału SiMR), które powinny zostać podpisane przez Studenta, i przedstawiciela Firmy.

 • UWAGA: Jeżeli Firma zewnętrzna zażąda Skierowania na Praktyki, to po odebraniu Porozumienia od Pani Moniki Ambroziak należy na bazie Porozumienia wypełnić skierowanie (zgodnie z poniższym wzorem) i przedłożyć do podpisu do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich:
 • Do skierowania należy dołączyć Program Praktyk. Jeżeli Firma nie wyrazi zgody na zaproponowany "program praktyk ogólny", to dopuszcza się, aby Firma przygotowała indywidualny program praktyk, który należy przedłożyć do podpisu do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

5) po 4-ech tygodniach praktyk proszę niezwłocznie dostarczyć osobiście, lub poprzez list polecony, komplet dokumentów do Pani Moniki Ambroziak (pokój 0.5):

III. Możliwe sposoby odbywania praktyk (praktyka zawodowa)

1) 28-mio dniowa praktyka w zakładzie pracy (Firmie), gdzie student wykonuje powierzone mu obowiązki (sposób postępowania opisany w punkcie II.)

2) Biuro Karier PW: https://www.bk.pw.edu.pl/

3) 28-mio dniowa praktyka w zakładzie MZA (Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.), która przygotowuje indywidualną umowę z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.). Po wykonanej praktyce należy złożyć osobiście, lub poprzez list polecony, sprawozdanie z praktyk wraz z suplementem ze sprawozdania do Pani Moniki Ambroziak (pokój 0.5).

4) Zaliczenie praktyki na podstawie minimum 3 miesięcznego zatrudnienia/odbycia stażu (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.). Dokumenty należy złożyć osobiście, lub poprzez list polecony, do Pani Moniki Ambroziak (pokój 0.5):

5) Zaliczenie praktyki na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Inżynierią Mechaniczną (inny sposób postępowania niż opisany w punkcie II.)

IV. Współpraca z "Przemysłem" ws. praktyk

1) Praktyka jest formą nauki, a nie pracy zawodowej, więc firmy ponoszą koszt związany z organizacją nauki dla studentów. Firmy są gotowe zainwestować w praktykantów, ponieważ są zainteresowane zatrudnieniem na etat ambitnych, zdolnych, i pracowitych praktykantów.

2) Wnioski i CV o praktykę do danej firmy należy składać zgodnie z procedurami danej firmy.

3) W okresie marca/kwietnia na platformie MS Teams odbywa się spotkanie studentów Wydziału SiMR PW z przedstawicielami przemysłu zainteresowanych udzieleniem praktyk.

4) W okresie pażdziernika/listopada na Wydziale SiMR odbywają się Targi Pracy:

Strony w dziale: