Praca przejściowa

Procedura prowadzenia prac przejściowych na Wydziale SiMR

1. Do realizacji prac przejściowych w toku studiów zobowiązani są:

  • studenci 6. semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (semestr letni),
  • studenci 2. semestru studiów stacjonarnych II stopnia (semestr zimowy),
  • studenci 2. semestru studiów niestacjonarnych II stopnia (semestr letni).

2. W pierwszym tygodniu semestru organizowane jest spotkanie informacyjne.
3. Praca przejściowa ma formę zajęć projektowych i zgodnie z §17 p. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej powinna być zaliczona przed zakończeniem zajęć semestru, w którym jest realizowana.
4. Student w ciągu trzech pierwszych tygodni semestru zgłasza się do wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego w celu ustalenia tematu i zakresu pracy przejściowej.
5. Temat pracy przejściowej może być wybrany spośród tematów oferowanych przez nauczyciela akademickiego lub zaproponowany przez studenta.
6. Nauczyciel akademicki i student uzgadniają zakres prac oraz treść karty pracy przejściowej (załącznik do niniejszej procedury) i ją podpisują. Oryginał karty pozostaje u nauczyciela akademickiego prowadzącego pracę, a student otrzymuje jej kopię.
7. Student niezwłocznie rozpoczyna realizację pracy, a nauczyciel akademicki prowadzący pracę przejściową przekazuje informację drogą mailową o rozpoczęciu pracy wraz z kopią karty pracy, do pracownika instytutu realizującego rozliczenia prac przejściowych, tj.:

  • dla Instytutu Podstaw Budowy Maszyn – mgra inż. Przemysława Rumianka,
  • dla Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych – mgra inż. Jakuba Dedy.

8. W trakcie semestru studentowi przysługują konsultacje pracy podczas regularnych konsultacji prowadzonych przez nauczyciela akademickiego.
9. Najpóźniej na tydzień przed końcem zajęć semestru student przekazuje nauczycielowi akademickiemu ostateczną wersję pracy przejściowej w formie elektronicznej lub papierowej i ustala termin spotkania na omówienie pracy i wystawienie oceny.
10. Nie później niż 3 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej (studia 1 stopnia i studia niestacjonarne II stopnia – letniej; studia stacjonarne II stopnia – zimowej) następującej po semestrze nauczyciel akademicki prowadzący pracę przejściową przekazuje ocenę z pracy przejściowej do pracownika realizującego rozliczenia prac przejściowych.
11. W terminie do ostatniego dnia sesji pracownik realizujący rozliczenia prac przejściowych w instytucie wpisuje zbiorczo oceny zaliczenia prac przejściowych do systemu USOS.
12. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia pracy przejściowej w wyżej wymienionym terminie, będą musiały w kolejnym semestrze zapisać się ponownie na przedmiot i uiścić opłatę związaną z powtarzaniem zajęć.
13. W przypadku powtarzania zajęć nie ma potrzeby ponownego wypełniania karty pracy przejściowej.
14. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna pracy przejściowej i wydanie nowego tematu pracy. Konieczne jest w takiej sytuacji uzyskanie pisemnej zgody od poprzedniego opiekuna pracy.

Tematy prac przejściowych

Proponowane tematy prac przejściowych (oraz dyplomowych) dostępne są na podstronach instytutów wchodzących w skład struktury wydziału:

Dokumenty do pobrania
Data publikacji Dokument do pobrania
19-02-2021 Karta pracy przejściowej w formacie pdf
19-02-2021 Karta pracy przejściowe w formacie doc

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: