Akcja stypendialna - wiosna 2023

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na Wydziale SiMR w semestrze letnim, czyli na studiach magisterskich stacjonarnych (dziennych) i są zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora.

Wnioski o stypendium rektora, które przyznawane jest na zasadzie konkursu, można złożyć wyłącznie w terminie do 06.03.2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać w systemie USOSweb.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Wzory aktualnych wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW.

Średnią ocen ważoną do stypendium rektora należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

W razie wątpliwości informacji na temat stypendiów udziela Pani Katarzyna Kulińska (e-mail: katarzyna.kulinska@pw.edu.pl, tel. 22 234 8293).

Strony w dziale:

Strony w dziale: