Kierunki studiów - informacje ogólne

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzi kierunki studiów związane z charakterystycznymi dla niego obiektami technicznymi, jakimi są wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne, w tym samochodowe, ciągniki, pojazdy specjalne, maszyny budowlane, dźwignice oraz inne urządzenia transportu bliskiego.

W rozwijanych punktach poniżej zamieszczone są skrótowe opisy wszystkich polsko- i anglojęzycznych kierunków studiów na Wydziale SiMR wraz z informacjami o trybie ich prowadzenia i listą specjalności.

Szczegółowe informacje o polskojęzycznych kierunkach, specjalnościach i programach studiów można znaleźć wybierając w sekcji Kandydaci odpowiedni stopień studiów (Studia I stopnia (inżynierskie) lub Studia II stopnia (magisterskie)), a następnie ich tryb (stacjonarne lub niestacjonarne).

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów i specjalnościach prowadzonych na Wydziale SiMR w języku angielskim dostępne są na anglojęzycznej wersji strony, w sekcji Candidates / Courses of study.

Kierunek: inżynieria mechaniczna

Inżynieria mechaniczna jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów i magistrów mechaników na Wydziale SiMR. Kierunek ten zastąpił dotychczasową mechanikę pojazdów i maszyn roboczych na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 i kolejnych.
System kształcenia na tym kierunku umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Absolwenta charakteryzuje obszerna wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.
Nasi absolwenci nie mają żadnych trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów. Znajdują zatrudnienie w różnorodnych firmach i instytucjach związanych z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i urządzeń transportu bliskiego, w obszarach działalności związanej z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem.

Tryb studiów

Stopień studiów

Czas trwania

Specjalności

Stacjonarny

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

 • Maszyny robocze
 • Pojazdy
 • Silniki spalinowe
 • Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

II

3 semestry
(rozpoczęcie w lutym)

Niestacjonarny (zaoczny)

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

 • Maszyny robocze
 • Pojazdy
 • Silniki spalinowe
 • Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

II

3 semestry
(rozpoczęcie w październiku)

Kierunek: inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Program kształcenia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych, włączając w to pojazdy specjalne. Program kształcenia zawiera wielodyscyplinarną wiedzę konieczną do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.
Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

W związku z intensywnym rozwojem technologii pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych, a także jej upowszechnieniem, absolwenci kierunku znajdą pracę w motoryzacji oraz w serwisie eksploatacyjnym.

Tryb studiów

Stopień studiów

Czas trwania

Specjalności

Stacjonarny

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

 • Pojazdy autonomiczne
 • Pojazdy ekologiczne

II

3 semestry
(rozpoczęcie w lutym)

 • Pojazdy autonomiczne
 • Pojazdy ekologiczne

Niestacjonarny (zaoczny)

I

II

Kierunek: mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych jest kierunkiem studiów, który został otwarty na wydziale SiMR w roku 2007, pierwotnie pod nazwą Mechatronika. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.
Rozwój mechatroniki stawia inżynierom nowe wymagania, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia inżynierom możliwości porozumiewania się ze specjalistami z różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji.

Studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych zapewniają absolwentom wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.

Studenci kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mają możliwość udziału w programie LabVIEW Academy, uruchomionym dzięki współpracy z firmą National Instruments (USA). Zapewnia on pełen pakiet edukacyjny, wspierając zarówno kursy obowiązkowe, jak i obieralne. W trakcie programu LabVIEW Academy studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą udokumentować przystępując bez opłat do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku LabVIEW. Każdy student uczestniczący w zajęciach otrzymuje także bezpłatną kopię programu LabVIEW w wersji studenckiej.

Tryb studiów

Stopień studiów

Czas trwania

Specjalności

Stacjonarny

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

II

3 semestry
(rozpoczęcie w lutym)

Niestacjonarny (zaoczny)

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

II

3 semestry
(rozpoczęcie w październiku)

Kierunek: Electric and Hybrid Vehicle Engineering

Electric and Hybrid Vehicle Engineering field of study (EHVE) is appropriate for those who want to become engineers working in the fields of intensive science and technology development, ready to work on electro-mechanical drive construction, in particular for hybrid and electric vehicles including special vehicles.
Education in this field of study allows for gaining multidisciplinary knowledge necessary for design and technical support for complex technical systems with energy-accumulation in view of the analyses of basic physicochemical processes, applying non-conventional materials and automatic control.
Modern approach to the educational process provides the graduate with indispensable basic knowledge, extended in the scope appropriate to technical complexity of contemporary environmentally-friendly vehicles, but mainly to skills in engineering design analysis.

Tryb studiów

Stopień studiów

Czas trwania

Specjalności

Stacjonarny

I

7 semestrów
(rozpoczęcie w październiku)

 • Autonomous Vehicles
 • Ecological Vehicles

II

Niestacjonarny (zaoczny)

I

II

Kierunek: Mechanical Engineering (graduate studies, 4 semesters)

Education in the Mechanical Engineering (automotive and construction machinery engineering) field of study enables to gain comprehensive engineering knowledge of general machine design, as well as the expertise, concerning the design, production, safety, control and exploitation of "the faculty objects of interest", i.e. vehicles (cars, tractors, railway vehicles) and construction machinery (building and road machines, cranes, conveyors, etc.).
The graduate of the Mechanical Engineering field of study possesses extensive general knowledge connected with basic subjects and specialist knowledge of machinery and vehicle construction. The graduate is also able to use modern tools of computer-aided design, production and exploitation process, which are applied in contemporary design offices.

This results in the interdisciplinary, systemic approach to solving technical problems as well as in taking other challenges in their work, including those related to intensive development of science and technology.

Tryb studiów

Stopień studiów

Czas trwania

Specjalności

Stacjonarny

I

II

4 semestry
(rozpoczęcie w październiku)

 • Advanced Machinery and Vehicles Engineering

Niestacjonarny (zaoczny)

I

II


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci/1056-kierunki-studiow-informacje-ogolne