INDYWIDUALNE STUDIA POLITECHNICZNE - STUDIA ID - przedłużenie rekrutacji na 2024 Lato

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację o rekrutacji na indywidualne studia politechniczne - STUDIA ID w semestrze letnimi 2024, umożliwiające zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora. Studia są organizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Szczegóły studiów ID oraz formularze znajdują się na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/Studia-id

Informacja dla studentów kandydujących na II stopień studiów stacjonarnych, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym.

Proces rekrutacji na studia id w ramach studiów II stopnia odbywa się według następujących zasad:

1)            o udział w studiach id mogą ubiegać się kandydaci na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym;

2)            kandydaci na studia id zobowiązani są do złożenia, w miejscu i formie wskazanej: listu motywacyjnego wyrażającego chęć uczestnictwa w studiach id, listu referencyjnego, innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia o charakterze naukowo-edukacyjnym (np. udział w konferencjach, projektach, stażach, wyjazdach naukowych, publikacjach, kołach naukowych).

3)            wybrani kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużony do 22 lutego br.

Dokumenty prosimy wysyłać na adres studiaID@pw.edu.pl.

Po zakwalifikowaniu kandydata na studia ID, będzie on zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW w wyznaczonym terminie.


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/studenci-biuro-obslugi-studiow/1775-indywidualne-studia-politechniczne-studia-id