Mechanika pojazdów i maszyn roboczych (kierunek zamykany na studiach stacjonarnych II stopnia)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych ⇒

Na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych studiów stacjonarnych II stopnia oferowane są następujące specjalności:

 • Maszyny robocze
 • Nadwozia pojazdów
 • Pojazdy
 • Silniki spalinowe
 • Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

 
SPECJALNOŚĆ MASZYNY ROBOCZE

W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inzynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień:

 • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych,
 • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych, zwłaszcza dźwignic,
 • logistyki eksploatacji maszyn roboczych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i nadzoru eksploatacji maszyn roboczych, oceny bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.

Posiadana przez nich wiedza umożliwia projektowanie części i podzespołów maszyn oraz samych maszyn jak również projektowania modernizacji.

W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki. naukowo-badawcze branży maszyn roboczych, które są potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów specjalności maszyny robocze.

 

SPECJALNOŚĆ NADWOZIA POJAZDÓW

W ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się inżynierów z tytułem magistra, którzy zdobędą rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z przedmiotów podstawowych oraz poszerzone umiejętności specjalistyczne uzyskane dzięki przedmiotom obieralnym i tematyce realizowanej pracy przejściowej i dyplomowej.

Absolwentów tej specjalności charakteryzuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów technicznych, ale także szeroka wiedza z zakresu:

 • budowy i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych aktualnie w nadwoziach pojazdów,
 • technologii produkcji, eksploatacji i tendencji rozwojowych obserwowanych w przemyśle samochodowym,
 • zaawansowanych metod obliczeniowych służących do symulacji numerycznej zachowania konstrukcji inżynierskich,
 • współczesnych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania stosowanych do  modelowania i obliczeń wytrzymałościowych struktur nośnych nadwozi i ich elementów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, a także w ośrodkach badawczo-naukowych związanych z przemysłem samochodowym w kraju i poza jego granicami.

 

SPECJALNOŚĆ POJAZDY

Absolwent studiów II stopnia na specjalności (kierunku dyplomowania) „pojazdy” uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień dotyczących mechaniki ruchu pojazdów, a szczególnie przyspieszania, hamowania, ruchu krzywoliniowego i drgań,
 • modelowania i symulacji komputerowej zjawisk zachodzących w ruchu pojazdów,
 • projektowania pojazdów oraz ich zespołów układu napędowego, podwozi i nadwozi z wykorzystaniem komputerowych programów inżynierskich
 • zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu pojazdów, a w szczególności systemów bezpieczeństwa czynnego,
 • zagadnień dotyczących badań stanowiskowych i trakcyjnych pojazdów,
 • zagadnień związanych z rzeczoznawstwem samochodowym, w tym z problematyką rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.

W rejonie Warszawy mieszczą się ośrodki naukowo-badawcze branży samochodowej i kolejowej oraz wiele firm produkcyjnych i usługowych związanych z transportem drogowym i szynowym, ponadto duże zakłady transportu publicznego (autobusy, tramwaje i metro). Wszystkie te firmy i instytucje są potencjalnym miejscem pracy dla magistrów inżynierów ‒ absolwentów specjalności „pojazdy”.

 

SPECJALNOŚĆ SILNIKI SPALINOWE

Absolwent specjalności „silniki spalinowe” na studiach II stopnia opanuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień dotyczących budowy, projektowania, eksploatacji tłokowych silników spalinowych i ich elementów,
 • stosowania materiałów eksploatacyjnych w motoryzacji,
 • planowania i prowadzenia badań empirycznych i symulacyjnych dotyczących silników spalinowych,
 • zasad eksploatacji oraz diagnostyki silników spalinowych,
 • zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji układów oczyszczania spalin, a w szczególności reaktorów katalitycznych oraz filtrów cząstek stałych.

Koncentracja firm motoryzacyjnych w województwie mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części kraju, z wyszczególnieniem regionu bielskiego oraz na terenie województwa śląskiego, pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w dużych zakładach produkujących samochody lub ich podzespoły, przedsiębiorstwach transportowych, przedstawicielstwach koncernów samochodowych, a także małych firmach usługowych szeroko rozumianego zaplecza technicznego motoryzacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są bardzo dobrze przygotowani do pracy w krajowych instytutach naukowo-badawczych związanych z motoryzacją (np. ITS, PIMOT, IBiRM BOSMAL).

 

SPECJALNOŚĆ WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH

W ramach tej specjalności, kształci się magistrów inżynierów, którzy będą potrafili definiować, identyfikować i charakteryzować cechy konstrukcyjno-technologiczne projektowanych ustrojów mechanicznych, analizować i formułować merytorycznie opracowywaną tematykę jak i proponować możliwie najlepsze rozwiązania.

Absolwenci specjalność WKPI będą potrafili zinterpretować zagadnienia związane z realizowanym projektem, opracować i zaprezentować zaproponowane rozwiązania, a przede wszystkim wykorzystywać:

 • nowoczesne metody i narzędzia komputerowe systemów CAD/CAM/CAE do projektowania pojazdów, maszyn roboczych i innych urządzeń mechanicznych,
 • wspomaganie komputerowe metod i technik wytwarzania w projektowaniu technologicznym, a w szczególności obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • techniki inżynierii odwrotnej w procesie projektowania, akwizycji danych w procesach skanowania, tworzenia modeli parametrycznych i druku 3D.

Absolwenci będą posiadać uniwersalne kompetencje zawodowe oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi. Będą świadomi swojej roli społecznej  jaką mają spełniać w swoim otoczeniu, a także posiadać zdolności do organizowania środowiska pracy zawodowej.


Source URL: https://www.simr.pw.edu.pl/strona/kandydaci-studia-ii-stopnia-magisterskie-studia-stacjonarne-dzienne/1479-mechanika-pojazdow