Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski

 

 
Imię Robert
Nazwisko Zalewski
Stopień naukowy prof. dr hab. inż.
Zakład Zakład Technik Komputerowych
Numer pokoju 1.4b
Numer telefonu 22 2348679
Adres email / strona internetowa robert.zalewski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe

Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów nieklasycznych:

- Specjalnych Struktur Granulowanych,

- cieczy MR,

- stałych paliw rakietowych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

1. Wykłady z przedmiotu Geometria Wykreślna

2. Wykłady z przedmiotu Materiały Konstrukcyjne

3. Ćwiczenia z przedmiotu geometria wykreślna,

4. Ćwiczenia z przedmiotu wytrzymałość materiałów,

5. Ćwiczenia z przedmiotu podstawy zapisu konstrukcji

6. Laboratorium modelowania i badania maszyn,

7. Laboratorium materiałów konstrukcyjnych,

8. Laboratorium wytrzymałości materiałów,

9. Laboratorium aktywnej redukcji drgań układów mechanicznych

10. Prowadzenie prac przejściowych i dyplomowych (na studiach I i II-go stopnia),

11. Seminaria dyplomowe,

12. Prowadzenie zagranicznych staży naukowych

13.Przedmiot obieralny Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów inteligentnych

na Studiach Podyplomowych „Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Podstawy

Wzornictwa Przemysłowego”

Nagrody i wyróżnienia

· nagroda w VI Konkursie na Najlepszą pracę magisterską (2003 r.)

· nagroda indywidualna Rektora (za osiągnięcia naukowe) (2005 r.)

· nagroda Prezesa Rady Ministrów (za Rozprawę Doktorską) (2006 r.)

· nagroda indywidualna Rektora (za osiągnięcia organizacyjne) (2008 r.)

· nagroda indywidualna Rektora (za osiągnięcia dydaktyczne) (2009 r.)

· nagroda zespołowa Rektora (za osiągnięcia dydaktyczne) (2010 r.)

· nagroda indywidualna Rektora (za osiągnięcia naukowe) (2010 r.)

· nagroda Złotej Kredy w roku akad. 2010/2011 w kategorii najlepszy prowadzący

ćwiczenia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

- nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające

prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

- nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne

(II-go stopnia) (2012 r.)

- nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia

naukowe (I-go stopnia) - za monografię pt. Modelowanie i badania

nieliniowych właściwości stałych paliw rakietowych (40%) (2012 r.)

- nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia

naukowe (I-go stopnia) - za cykl prac wnoszący istotny wkład do rozwoju badań

nad nieklasycznymi materiałami (80%) (2012 r.)

Wybrane publikacje

Monografie:

1. Bajkowski J, Szlitkus P, Wolszakiewicz T, Zalewski R, Modelowanie i badania nieliniowych

właściwości stałych paliw rakietowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii

i Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom, ISBN 978-83-7789-090-5 (235 stron),główny autor

2. Robert Zalewski, 2013, Modelowanie i badania wpływu podciśnienia na właściwości

mechaniczne specjalnych struktur granulowanych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,

Warszawa, ISBN 978-83-206-1851-8 (200 stron)

Skrypty:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Hacia, Laboratorium modelowania i badania

maszyn, ćwiczenie 9. Badania właściwości dyssypacyjnych specjalnych struktur

granulowanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,

2010, ISBN 978-83-7207-908-4 - współautor

2. Robert Zalewski "Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów inteligentnych",

wydany w 2012 roku; ISBN 83-89703-80-7 (95 stron).

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

1) Zalewski R., Constitutive model for special granular structures, Int. J. Non-Linear Mech., 45,3, 2010, pp. 279-285

2) Pyrz, M., Zalewski, R. Modeling of granular media submitted to internal underpressure. Mech. Res. Commun., 37, 2 (2010), pp. 141-144

3) Zalewski R, Pyrz M. Modeling and parameter identification of granular plastomer conglomerate submitted to internal underpressure. Engineering Structures 32 (2010), pp. 2424-2431

4) Zalewski R., Pyrz M., Wolszakiewicz T. Modeling of Solid Propellants Viscoplastic Behavior Using Evolutionary Algorithms, Central European Journal of Energetic Materials, 2010, 7(4), pp. 115-129

5) Zalewski R, Wolszakiewicz T, Analysis of uniaxial tensile tests for homogeneous solid propellants under various loading conditions, Central European Journal of Energetic Materials, 2011, 8(4), pp. 223-231

6) Zalewski R., Wolszakiewicz T.; Badania podstawowych właściwości mechanicznych homogenicznych stałych paliw rakietowych, Przemysl Chemiczny 91 (9) , pp. 825-1829

7) Zalewski R., Wolszakiewicz T., Bajkowski J, Wpływ temperatury na podstawowe właściwości mechaniczne homogenicznych stałych paliw rakietowych, Przemysl Chemiczny 91 (9) , pp. 1830-1833

8) Wolszakiewicz T, Gawor T, Zalewski R, Analiza balistyczna homogenicznych stałych paliw rakietowych obciążonych termicznie i mechanicznie w świetle badań wytrzymałościowych, Przemysl Chemiczny 91 (9), pp. 1854-1857

9) Zalewski R., Pyrz M., Experimental study and modeling of polymer granular structures submitted to internal underpressure, Mechanics of Materials, 57 (2013) 75–85

10) Zalewski R., Nachman J., Shillor M., Bajkowski J., Dynamic Model for a Magnetorheological Damper, Applied Mathematical Modelling, 2013 (w druku)

Ponad 50 artykułów w czasopismach międzynarodowych lub krajowych

Ponad 50 publikacji w materiałach konferencyjnych

Udział w projektach badawczych

a) kierownictwo w projektach badawczych

1) Kierownik projektu badawczego nr N502 040 31/0490 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

Propozycja nowego materiału inteligentnego i jego zastosowania do tworzenia elementów kształtowych z dodatkową kontrolą właściwości mechanicznych

2) Kierownik projektu badawczego nr N N501 069638 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

Badania, analiza i modelowanie nowych możliwości semi-aktywnego tłumienia drgań i hałasu z wykorzystaniem innowacyjnych struktur granulowanych

3) Kierownik Uczelnianego Programu Badawczego nr 503/S/1152/1135 w roku 2010

Modelowe badania nieliniowych właściwości mechanicznych i dyssypacyjnych specjalnych struktur granulowanych w aspekcie możliwości ich zastosowania w wybranej grupie ortez ortopedycznych

b) wykonawstwo projektów badawczych

1) Wykonawca projektu badawczego nr 4T07C 024 26 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

 Badania i zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w sterowanym tłumieniu drgań i uderzeń

2) Wykonawca projektu badawczo-rozwojowego nr 516/G11/52/60/10

Badania i analiza właściwości oraz określenie warunków kształtowania dynamicznych cech, niezbędnych dla konstrukcji prototypu amortyzatora magnetoreologicznego poprawiającego eksploatacyjne parametry sterowania tłumieniem drgań i uderzeń, w lekkich obiektach specjalnych

3) Główny wykonawca projektu badawczo rozwojowego nr 1131/B/T02/2009/36 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

 Modelowe badania nieliniowych właściwości mechanicznych stałych paliw rakietowych w aspekcie ich parametrów użytkowych i balistycznych

4) Wykonawca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Poddziałania 1.1.2 Nr PO IG.01.01.02-00-013/08-00 nt.

Monitorowanie stanu technicznego Konstrukcji i ocena jej żywotności

5) Wykonawca projektu badawczego nr N N501 231139 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

Modelowanie, analiza kinematyczna, dynamiczna, termiczna i magnetyczna oraz optymalizacja parametrów układów mechanicznych, wyposażonych w inteligentny tłumik magnetoreologiczny i poddanych działaniu obciążeń uderzeniowych

6) Wykonawca projektu badawczo-rozwojowego nr N R03-0021-04 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

Modelowanie i analiza kinematyczna, dynamiczna, termiczna i magnetyczna, budowa i badania eksperymentalne prototypów zespołów stabilizatorów stawów łokciowego, kolanowego i skokowego, wyposażonych w inteligentne tłumiki i amortyzatory magnetoreologiczne

7) Wykonawca projektu badawczo rozwojowego nr N R03 0111 10, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt.

Opracowanie prototypów aktywnych sprzęgieł i tłumików magnetoreologicznych o zerowym magnetyzmie szczątkowym - modelowanie analiza dynamiczna, termiczna i magnetyczna oraz badania prototypów

8) Wykonawca projektu badawczego-rozwojowego nr :IN1/155660 (INNOTECH w NCBiR)

Badania i opracowanie konstrukcji układu tłumienia drgań z wykorzystaniem inteligentnych tłumików magnetoreologicznych dedykowanych dla podstawy uniwersalnej obiektu specjalnego

9) Wykonawca Uczelnianego Programu Badawczego; Praca nr 503/F/1152/1034

Badania i analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych, termicznych i magnetycznych na pracę liniowych tłumików pracujących na bazie inteligentnych cieczy magnetoreologicznych, w warunkach obciążeń uderzeniowych

10) Wykonawca grantu promotorskiego nr 1497/T07/2004/27 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Analiza właściwości mechanicznych struktur utworzonych z materiałów granulowanych znajdujących się w przestrzeni z podciśnieniem