Dr hab. inż. Grzegorz Klekot

 

   
Imię Grzegorz
Nazwisko Klekot
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 0.014
Numer telefonu 222348276
Adres email / strona internetowa grzegorz.klekot@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe minimalizacja aktywności wibroakustycznej maszyn i urządzeń, kształtowanie własności akustycznych, diagnostyka techniczna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Podstawy konstrukcji maszyn – wykład
 • Pomiary wielkości dynamicznych – laboratorium
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2013r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2007r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2006r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2003r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2002r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2001r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2001r.
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii, 1999r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1997r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 1996r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1994r.
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 1991r.
Wybrane publikacje

1. Rozprawa doktorska:

Klekot G.: Wpływ poślizgu międzyzębnego na aktywność wibroakustyczną przekładni zębatej. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa 1993, 123 strony.

2. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze udostępnione w obiegu społecznym:

 1. Osiński Z. (red.), Tłumienie drgań. ISBN 83-01-12404-0. PWN, Warszawa 1997, 500 stron / Damping of Vibrations. ISBN 90-5410-676-X, ISBN 90-5410-677-8. A.A.BALKEMA, Rotterdam/Brookfield 1998, 562 strony. (Udział autora 1.42%; współautorstwo rozdziału 15 „Tłumienie hałasu w układach mechanicznych” / „Attenaution of noise in mechanical systems”).
 2. Dąbrowski Z., Radkowski S., Wilk A. (redakcja naukowa), Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym. ISBN 83-7204-151-2. ITE Radom 2000, 195 stron. (Udział autora 5%; autorstwo rozdziałów 3.1, 7.2 i współautorstwo rozdziału 1.4).
 3. Klekot G., Jabłoński G., High Bay Warehouse - Concept of Administration, (ISSN 0283-4421). Chalmers Techniska Högskola, Institutionen för Transportteknik, Meddelande 73, Göte­borg 1994, 26 stron. (Udział autora 50%).
 4. Radkowski S. (redakcja), Analiza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych ISBN: 83-897003-06-8, IPBM-PW Warszawa 2004, 203 strony. (Udział autora 2,5%; autorstwo rozdziału: „Sygnał akustyczny przejeżdżających pojazdów jako nośnik informacji o stopniu ich zużycia”, strony 197÷203).
 5. Batko W., Dąbrowski Z. (red.), Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku, ISBN 83-89772-31-0. WIMiR-AGH Kraków 2006, 282 strony. (Udział autora 2.2%; autorstwo rozdziału „Miara efektywności propagacji drgań jako wskaźnik stopnia uszkodzenia sprężonej belki betonowej”, strony 149÷155).
 6. Klekot, G., Zastosowanie miar propagacji energii wibroakustycznej do monitorowania stanu obiektów oraz jako narzędzie w zarządzaniu hałasem. Radom: ITE, 2012, 122 strony.

3. Podręczniki, skrypty:

 1. Dąbrowski Z., Dziurdź J., Klekot G., Radkowski S.: Laboratorium podstaw pomiarów wielkości dynamicznych + instrukcje do ćwiczeń (Skrypty wewnętrzne IPBM-PW, Warszawa 2005, 85 stron, dostępne w witrynie internetowej pod adresemhttp://vibrolab.simr.pw.edu.pl/lppwd.html.(Udział autora 50%).

4. Pozostałe publikacje naukowe w latach 1994-2011:

4.1 Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Dąbrowski Z., Klekot G., The evaluation of the gear's vibroactivity based on the numerical simulation of sliping teeth velocity, Machine Dynamics Problems, Vol.8, 1994, 65÷75. (Udział autora 50%).
 2. Dąbrowski Z., Klekot G., The evaluation of the gear pumps technical condition by comparison of their performance with their body vibrations, Machine Dynamics Problems, Vol.8, 1994, 103÷115. (Udział autora 50%).
 3. Klekot G., Rola powtarzalności warunków pomiarowych w diagnostyce wibroakustycznej na przykładzie przekładni zębatej, Przegląd Mechanicz­ny, nr 5-6 1996 Warszawa, 27÷33.
 4. Klekot G., Aktywność wibroakustyczna a stan techniczny przekładni zęba­tych, Przegląd Mechanicz­ny, nr 16 1996 War­szawa, 6
 5. Klekot G., Radkowski S., Pomiar hałasu jako element oceny poprawności wykonania i montażu przekładni zęba­tych, Przegląd Mechanicz­ny, nr 3-4 1997 War­szawa, 32÷34. (Udział autora 50%).
 6. Klekot G., Kształtowanie własności wibroakus­tycznych pary kół zębatych przez dobór parametrów modyfikacji profilu zęba, Przegląd Mecha­niczny, nr 8 1998 War­szawa, 12÷15.
 7. Klekot G., Tadzik P., Badanie wpływu odległości ścian obudowy dźwię­koizolacyjnej od źródła hałasu na jej izolacyjność akustyczną, Przegląd Mechanicz­ny, nr 11-12 1998 War­szawa, 36÷38. (Udział autora 50%).
 8. Dąbrowski Z., Radkowski S., Klekot G., Dziurdź J., Mączak J., Prze­nośny moduł pomiarowo-przetwarzający, Przegląd Me­cha­nicz­ny, nr 11-12 1998 Warsza­wa, 39÷41. (Udział autora 20%).
 9. Klekot G., Kształtowanie własności wibroakustycznych maszyny na przykładzie konstrukcji przenośnika wstrząsalnego, Przegląd Me­cha­nicz­ny, nr 11-12 1999 War­sza­wa, 17÷21.
 10. Klekot G., Identyfikacja parametrów i weryfikacja modelu na przykładzie badań nad wykorzystaniem materiałów o strukturze ziarnistej do minimalizacji drgań i hałasu konstrukcji, Przegląd Me­cha­nicz­ny, nr 3/02 War­sza­wa 2002, 34÷39.
 11. Klekot G., Hałas w kabinie samochodu ciężarowego jako przykład wykorzystania metodyki stosowania materiałów gumopochodnych w zadaniu minimalizacji uciążliwości akustycznej maszyn, Diagnostyka, Vol. 27, Warszawa 2002, 31÷36.
 12. Klekot G., Proposed Method for the Evaluation of Sound Insulating Material Efficiency in the Task of Minimizing the Noise of Acoustically Onerous Machines, Machine Dynamics Problems, Vol.26, 2002, No 2/3, 5÷25.
 13. Klekot G., Dobór elementów tłumiących w zadaniu minimalizacji drgań i hałasu torowiska, Przegląd Mechaniczny, nr 4/03 Warszawa 2003, 40÷47.
 14. Klekot G., Wykorzystanie zmian propagacji drgań strukturalnych do oceny diagnostycznej obiektu, Przegląd Mechaniczny, nr 10/03 Warszawa 2003, 38÷42.
 15. Klekot G., Deuszkiewicz P., Sygnał akustyczny jako nośnik informacji kierunkowej, Przegląd Mechaniczny, nr 10/03 Warszawa 2003, 14÷17. (Udział autora 50%).
 16. Klekot G., Analysis of Credibility of Results of Dynamic Model Solution Relying on Parametric Identification for an Exemplary Continuous Structure, Machine Dynamics Problems, Vol. 27, 2003, No 3, 103÷112.
 17. Klekot G., Deuszkiewicz P., Analiza możliwości wykorzystania sygnału akustycznego do monitorowania stanu przejeżdżających pojazdów, 3rd International Congress of Technical Diagnostics Diagnostics’2004, September 6-9 2004, Poznań, Diagnostyka, Vol. 30 tom 1, Warszawa 2004, 257÷260. (Udział autora 50%).
 18. Klekot G., Globalne miary wibroakustyczne jako narzędzie oceny stanu na przykładzie zmiennego stopnia uszkodzenia sprężonej belki betonowej, Przegląd Mechaniczny, nr 12/06 Warszawa 2006, 11÷14.
 19. Dąbrowski Z., Dziurdź J., Klekot G., Studies on propagation of vibroacoustic energy and its influence on structure vibration in a large-size object, Archives of Acoustics, 32, 2, Warszawa 2007, 231÷240. (Udział autora 33%).
 20. Klekot G., Ocena wpływu elementów nieliniowych na propagację energii wibroakustycznej, Przegląd Mechaniczny, nr 11/07 Warszawa 2007, 30÷32.
 21. Klekot G., Selected Diagnostic Aspects Of Propagation Of Vibroacoustic Energy (Wybrane aspekty diagnostyczne propagacji energii wibroakustycznej), Diagnostyka, Vol. 44 (4/2007), Warszawa 2007, 53÷56.
 22. Klekot G.,Influence Of Non-Linear Elements As A Symptom Of Changes In Technical Objects Conditions(Efekty oddziaływania elementów nieliniowych jako symptom zmiany stanu), Diagnostyka, Vol. 48 (4/2008), Warszawa 2008, 57÷60.
 23. Klekot G., The measure of propagation of vibration for assessment of damages in concrete beam (Użyteczność miary propagacji drgań do oceny uszkodzenia belki betonowej), Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1(165) Vol. 46 2011, Radom 2011, 105÷112.

4.2 Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 1. Klekot G., Dąbrowski Z., Sztywność zębów jako element oceny stanu tech­nicznego przekładni zębatej. IX Konferencja "Diagnostyka maszyn robo­czych i pojazdów", Bydgoszcz, wrzesień 1994, referaty i komuni­katy; strony 159÷165. (Udział autora 50%).
 2. Klekot G., Influence of Load on Toothed Gear upon its Vibroacoustic Activity. Noise Control'95, Warszawa, czerwiec 1995, Proceedings; strony 249÷256.
 3. Klekot G., Jabłoński G., Combined Transport in Poland - Challenge of the Future or only Topic of Considerations? Prace naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, nr 77, Seria: Konferencje, nr 23, Problemy edukacyjne i badawcze współczesnej logistyki, Wrocław 1995; strony 168÷170. (Udział autora 50%).
 4. Klekot G., Skotnicki S., The Concept of the Warehouse Administration Database. Prace naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploa­tacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, nr 77, Seria: Konferencje, nr 23, Problemy edukacyjne i badawcze współczesnej logistyki, Wrocław 1995; strony 170÷176. (Udział autora 50%).
 5. Klekot G., Luz międzyzębny jako parametr stanu technicznego przekładni zębatej. XVII Sympozjon PKM, Lublin-Nałęczów 1995, Referaty nauko­we; strony 428÷433.
 6. Dąbrowski Z. Klekot G., Wstępna koncepcja systemu oceny i prog­nozowania stanu maszyn dla pot­rzeb projektowania i eksploatacji. XXIII Sympozjum Diagnostyki Maszyn, Węgierska Górka 1996, zeszyt 3/96, 46÷49. (Udział autora 50%).
 7. Klekot G., The Outline of Valuation and Forecasting System of Machines Conditions for Design and Exploitation. The Third MoViC Proceedings, Vol. 3, Chiba, Japan 1996, 535÷539.
 8. Klekot G., Tadzik P., Koncepcja bazy danych systemu oceny i prog­nozowania stanu maszyn dla pot­rzeb projektowania i eksploatacji. Kon­gres Diagnostyki Technicznej, Gdańsk 1996, materiały t.II, 347÷350.
 9. Klekot G., Modyfikacja profilu zęba a własności wibroakustyczne przek­ładni zębatej. XVII Sympozjon PKM, Kielce-Ameliówka 1997, Część II; strony 135÷140.
 10. Klekot G., Problemy identyfikacji w złożonym układzie dynamicznym dla potrzeb oceny jakości maszyny na przykładzie przekładni zębatej. XXV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 1998, zeszyt 1/98, 109÷116.
 11. Dąbrowski Z., Klekot G., Osiński Z, Radkowski S., Ryzyko jako kryte­rium wyboru procedury diagnostycznej. Mate­riały na VII Kon­feren­cję Naukową Bezpieczeństwo Systemów'98 Zakopane-Kościelisko, informator ITWL Warszawa 1998, tom 1, strony 101÷106. (Udział autora 25%).
 12.  Klekot G., Dziurdź J., Pankiewicz J., Eva­luation of quality of the construction basing on the ana­lysis of vibrations of oscil­lating conveyor, Proceedings of the Inter­national Conference on Vibration Engineering'98, Dalian, China, strony 711÷714. (Udział autora 33%).
 13. Klekot G., Drgania dźwigni sterujących i siedziska operatora jako element oceny maszyn roboczych. Materiały X konferencji „Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów” część II, Bydgoszcz-Borówno 1999, strony 7÷13.
 14. Klekot G., Deuszkiewicz P., Badanie propagacji drgań w zastosowaniu do oceny przesiewacza wibracyjnego. II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej Diagnostyka 2000, Warszawa, wrzesień 2000, Abstracts Vol. 2, strony 141-142, CD 8 stron. (Udział autora 50%).
 15. Klekot G., Badania wpływu przegród na strukturę sygnału akustycznego jako nośnika informacji diagnostycznej. XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2001, 217÷224.
 16. Klekot G., Zagadnienie walidacji w badaniach wibroakustycznych na przykładzie oceny drgań maszyny roboczej. VII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów badawczych POLLAB, Zakopane 2001, strony 139-150 (referat zamówiony).
 17. Klekot G., Study of Influence of the Flat Barriers on Sound Propagation, The 8th International Congress on Sound and Vibration, Hong Kong 2001, Abstracts strony 97,98, Proceedings strony 1315-1322.
 18. Klekot G., Radkowski S., Zienkiewicz B., Analiza statystyczna wpływu parametrów materiałowych na własności wibroakustyczne osłon. Materiały VIII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa, 2001, strony 197÷204. (Udział autora 33%).
 19. Klekot G., Weryfikacja modelu propagacji energii wibroakustycznej na przykładzie kabiny kierowcy samochodu ciężarowego. XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2002, 193÷200.
 20. Klekot G., Miary propagacji energii wibroakustycznej w ocenie tłumienia układu mechanicznego, II Seminarium “Wibroakustyczna diagnostyka procesów zmęczeniowych, Warszawa, listopad 2002, 105÷115.
 21. Klekot G., Ocena wpływu elementów tłumiących na przenoszenie drgań strukturalnych. Materiały IX Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa, 2002, strony 134÷141.
 22. Klekot G., Deuszkiewicz P., Badanie przydatności sygnału akustycznego do wyznaczania namiaru na obiekt w ruchu. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2003, Streszczenia s. 45, CD 10 stron. (Udział autora 50%).
 23. Klekot G., Deuszkiewicz P., Analiza wiarygodności namiaru akustycznego na ruchomy obiekt. X Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki, V Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WIBROTECH 2003, Kraków 2003, Streszczenia s. 92, CD 7 stron. (Udział autora 50%).
 24. Klekot G., Ocena poprawności konstrukcji wibroizolacji skraplacza klimatyzatora. XXI Sympozjon PKM, Ustroń 2003; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; tom II, strony 27÷32.
 25. Klekot G., Dąbrowski Z., Deuszkiewicz P., Napęd śmigłowca jako źródło informacji osobniczej i kierunkowej. VI Sympozjum “Silniki spalinowe w zastosowaniach wojskowych”, Jurata 2003; strony 261÷268.
 26. Klekot G., Dybała J., Wentylator jako obiekt nadzoru diagnostycznego. XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2004, Streszczenia s. 32, CD 10 stron.
 27. Klekot G., Miara propagacji drgań jako wskaźnik osłabienia profilu masztu jachtowego, I Ogólnopolska Konferencja III Ogólnopolskie Seminarium Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, IPBM-PW, Warszawa 2004, s. 39÷40.
 28. Klekot G., Deuszkiewicz P., Analiza możliwości wykorzystania sygnału akustycznego do monitorowania stanu przejeżdżających pojazdów, 3rd International Congress of Technical Diagnostics Diagnostics’2004, September 6-9 2004, Poznań, Diagnostyka, Vol. 30 tom 1, Warszawa 2004, 257÷260, Book of Summaries and Final Programme, 37. (Udział autora 50%).
 29. Klekot G., Humienny Z., Minimalizacja przenoszenia drgań strukturalnych na współrzędnościową maszynę pomiarową poprzez wykorzystanie ziarnistych materiałów gumopochodnych, Międzynarodowa Konferencja „Tarcie 2004”, Warszawa, maj 2004, 162÷169. (Udział autora 50%).
 30. Klekot G., Identyfikacja parametryczna jako narzędzie inżynierskie na przykładzie modelu dynamicznego o jednym stopniu swobody, Konferencja Polsko-Ukraińska, Lwów, czerwiec 2004.
 31. Klekot G., Ocena wpływu drgań obrabiarki laserowej na jakość obróbki. XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2005, Streszczenia s. 54, CD 8 stron.
 32. Klekot G., Kształtowanie własności akustycznych pomieszczenia jako przykład realizacji zasady ergonomiczności wytworu. XXII Sympozjon PKM, Gdynia - Jurata 2005; Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2005; tom III, strony 163÷168.
 33. Klekot G., Ocena możliwości obniżenia zagrożenia hałasem na przykładzie niewielkiej hali fabrycznej. XI Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki, VI Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech 2005, Warszawa 2005, strony 141÷146
 34. Klekot G.,Wpływ rozwoju uszkodzenia belki zginanej na zmianę efektywności propagacji energii drgań. XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2006, Streszczenia s. 66, CD 8 stron.
 35. Klekot G., Ocena stanu profilu kompozytowego z wykorzystaniem miary propagacji energii drgań, III Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, IPBM-PW, Warszawa 2006, s. 45÷50.
 36. Klekot G., Starczewski Z., The Influence of Crack Propagation of the Bended Beam on Propagation Performace of Vibration Energy, Proceedings of the First World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM) 2006 Gold Coast, Quensland, Australia, 11-14 July 2006, WCEAM Paper 178, CD, s. 1002÷1007. (Udział autora 50%).
 37. Klekot G., Miara efektywności propagacji drgań jako wskaźnik stopnia uszkodzenia sprężonej belki betonowej, XII Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki, VII Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech 2006, Kraków 2006, streszczenie strony 122÷123, CD, 7 stron.
 38. Klekot G.,Wybrane metody oceny stanu maszyn wykorzystujące elementy opisu propagacji energii wibroakustycznej. XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2007, Streszczenia s. 46, CD 10 stron.
 39. Klekot G., Propagation of Vibroacoustic Energy as a Measure of Objects Wearing, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007; strony 145÷147.
 40. Klekot G., Stankiewicz B., Badanie wpływu modyfikacji konstrukcji zawieszenia zespołu napędowego na hałas w kabinie nietypowego pojazdu, XXIII Sympozjon PKM, Rzeszów-Przemyśl 2007; tom I, strony 277÷284. (Udział autora 50%).
 41. Klekot G., Analiza symulacyjna wpływu elementów nieliniowych na hałas w kabinie pojazdu elektrycznego. XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2008, Streszczenia s. 55, CD 8 stron.
 42. Klekot G., Analiza wpływu propagacji drgań strukturalnych na poprawne funkcjonowanie precyzyjnej maszyny, VII Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2008.
 43. Klekot G., Effects of Influence of Non-Linear Elementsas a Symptom of State Change, (Efekty oddziaływania elementów nieliniowych jako symptom zmiany stanu) 4th International Congress of Technical Diagnostics Diagnostics’2008, 09-12 September 2008, Olsztyn, 97, CD 4 strony.
 44. Klekot G., Badanie propagacji hałasu ruchu kołowego w tunelu. XIV Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, IX Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech 2008, Kraków 2008, strony 103÷104, CD 8 stron.
 45. Klekot G., Ocena wpływu propagacji energii wibroakustycznej pojazdów w tunelu na hałas środowiskowy. XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2009, Streszczenia s. 53, CD 9 stron.
 46. Dąbrowski Z., Klekot G., Management System in Laboratory – an Opportunity or an Obstacle for Vibroacoustic Research?, The 16th International Congress on Sound and Vibration, Kraków 2009, Abstracts strony 124-125, Proceedings CD 8 stron. (Udział autora 50%).
 47. Klekot G., Deuszkiewicz P., Wyznaczanie kąta działania sprzęgła przegubowego metodą pomiaru drgań skrętnych wału, XXIV Sympozjon PKM, Białystok-Białowieża 2009; strony 139÷145. (Udział autora 50%).

4.3 Publikacje do roku 1993:

4.3.1 Publikacje w czasopismach naukowych:

1. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S.: Zastosowanie miary rozbieżności i analizy skupień w zadaniu wyboru punktów pomiarowych układu diagnostycznego. Metrologia i Systemy Pomiarowe nr 4 1990 Warszawa; strony 5÷24. (Udział autora 33%).

2. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S.: Zagadnienia wibroakustycznej diagnostyki stanu zespołów i elementów maszyn. Metrologia i Systemy Pomiarowe nr 7 1990 Warszawa; strony 127÷145. (Udział autora 33%).

3. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Tomaszek S.: The proposal of the vibroacoustic diagnostic method of toothed wells technical state. Machine Dynamics Problems v. 3/1992; strony 197÷204. (Udział autora 25%).

 1. Klekot G.: Simplified Kinematic Model of a Spur Gear with Involute Teeth Elaborated for Analysis of Gear Vibroactivity. Machine Vibration (1992) 1/4; strony 261÷267.

4.3.2 Publikacje w materiałach konferencyjnych:

1. Osiński Z., Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Analyse des Lärms in der Füh­rerkabine des Bag­gers. Pro­cee­dings of the 9th Conference on Acoustics, Budapest 1988; strony 339÷345. (Udział autora 25%).

2. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Lokaliza­cja punktów pomiaro­wych w badaniach diagnostycznych stanu przek­ładni zębatych dużej mocy. Materiały konferencyjne Noise Control­'88, Kraków 1988; strony 545÷548. (Udział autora 33%).

3. Osiński Z., Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., A stand for an investigation of the sound signal charakteris­tics. 6th Seminar and Exhi­bition on Noise Control. Pécs, Hun­gary 1989; strony 390÷395. (Udział autora 25%).

4. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Labora­toryjne stanowisko do badania kół zębatych. XIV Sympozjon PKM, Kiekrz 1989; strony 60÷61. (Udział autora 33%).

5. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Wibroak­tywność przekładni zębatej. XV Sympozjon PKM, Solina-Jawor 1991. Ze­szyty naukowe Politechniki Rze­szowskiej nr 79, Rzeszow 1991; strony 69÷70. (Udział autora 33%).

6. Dąbrowski Z., Klekot G., Mączak J., Toma­szek S., Kom­puterowo wspo­ma­gane projektowanie osłon dźwiękoi­zolacyj­nych zespołów napędo­wych maszyn roboczych. Konferencja "Me­tody i środki projektowania automa­tycznego", Politechnika Warszaw­ska 1991; strony 356÷363. (Udział autora 25%).

7. Dąbrowski Z., Klekot G., Osiński Z., Radkowski S., Deter­mination of excessive noisiness causes using sound inten­sity measurement on the example of a pumping station of a pipeline. 7th Seminar and Ex­hibition on Noise Control. Lectures. Eger 1992; stro­ny 167÷172. (Udział autora 25%).

8. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Zastoso­wanie pomiaru natęże­nia dźwięku do ekstrapolacji opisu pola akustycz­nego. Materiały konferen­cyjne Noise Control'92, Kraków 1992; strony 69÷72. (Udział autora 33%).

9. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S., Przyczy­ny nadmiernej ak­tywności wibroakustycznej przekładni zębatych. I Konferencja Naukowo ‑ Techniczna "Konstrukcja i technologia przek­ładni zębatych. Przekładnie stożkowe". IPBM‑PW, Warszawa, listopad 1992; strony 35÷49. (Udział autora 33%).

10. Dąbrowski Z., Klekot G., Osiński Z., Tomaszek S., The Influence of the Wear of the Hydraulic Pumps on their Vibroacoustic Activity. Inter Noise'93, Leuven, Belgium; strony 1889÷1892. (Udział autora 25%).

11. Klekot G., Badania aktywności wibroakustycznej przek­ładni zębatej. XVI Sympozjon PKM, Warszawa 1993, Referaty; strony 161÷166.

12. Dąbrowski Z., Klekot G., Radkowski S.: Zmiany poziomu wibroak­tywności pompy zębatej w trakcie eksploatacji. VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, październik 1993, Radom-Kozub­nik, Diagnostyka; strony 73÷79. (Udział autora 33%).

Udział w projektach badawczych
 1. System oceny i prognozowania stanu maszyn dla potrzeb projektowania i eksploatacji, KBN7 T07B 007 09, kierownik projektu zespołowego 1995-1998.
 2. Wykorzystanie materiałów i kompozytów o strukturze ziarnistej do minimalizacji drgań i hałasu konstrukcjiKBN7 T07C 038 17,kierownik projektu zespołowego 1999-2002
 3. Zastosowanie miar propagacji energii wibroakustycznej do monitorowania stanu przejeżdżających pojazdów oraz jako narzędzie w zarządzaniu hałasem środowiskowym,KBNN509 010 31/0827,kierownik projektu habilitacyjnego 2006-2009.
 4. Wykorzystanie miar propagacji energii wibroakustycznej do wnioskowania o zmianie stanu technicznego elementów i zespołów maszyn,kierownik grantu rektorskiego 2003.
 5. Udział w wykonaniu szeregu projektów badawczych, grantów rektorskich, prac statutowych i podobnych w latach 1984-2013.