Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

 
 
Imię Zbigniew
Nazwisko Starczewski
Stopień naukowy Prof. dr. hab. inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju  
Numer telefonu w pokoju  
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada)  
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe szeroko pojęta dynamika maszyn
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi)  
Nagrody i wyróżnienia  

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

 
Udział w projektach badawczych  
Wykształcenie i kariera zawodowa
 •  1960 r. - ukończenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie.
 •  1965 r. - ukończenie Technikum Radiowego im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.
 •  1965 - 1966 - zatrudnienie na stanowisku laboranta w Katedrze Maszynoznawstwa i Elementów Maszyn Wydz. Komunikacji PW.
 • 1971 r. - uzyskanie stopnia mgra inż. na Wydz. MRiP PW.
 •  1971 r. - zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydz. MRiP PW.
 • 1977 r. - uzyskanie stopnia dra inż. na Wydz. SiMR PW (wyróżnienie, Nagroda Ministra).
 • 1977 r. - zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydz. SiMR PW.
 • 1991 r. - uzyskanie stopnia dra hab. na Wydz. SiMR PW.
 • 1996 r. - zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego PW.
 •  2003 r. - uzyskanie tytułu profesora.
Działalność dydaktyczna
 •  Prowadzenie wykładów z przedmiotów: Mechanika ogólna, Mechanika płynów, Teoria drgań, Teoria maszyn i podstawy automatyki - na studiach magisterskich, inżynierskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych).
 •  Prowadzenie wykładów z zastosowania pakietu MATHEMATICA na studiach doktoranckich.
Działalność naukowa
 •  Publikacje zamieszczone w czasopismach: Zeitschrift Angewandte Mathematik und Mechanik (lista filadelfijska), Archiwum Budowy Maszyn, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Tribologia, Mechanics and Mechanical Engineering - International Journal, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Machine Dynamics Problems.
 •  Referaty wygłoszane na konferencjach, między innymi w Niemczech, Francji, Włoszech, USA, Australii, Kubie, Chinach, Ukrainie oraz licznych kongresach w Polsce (w sumie około 80 publikacji i referatów).
 •  Współautorstwo monografii Tłumienie Drgań (wyd. PWN) oraz Damping of Vibration (wyd. BALKEMA, Holandia).

Obszary zainteresowań naukowych i zawodowych

 

 

 

Inna działalność naukowa

 •  Dynamika układów łożyskowanych, teoria drgań (układy dyskretne, ciągłe, drgania nieregularne i chaotyczne), dynamika maszyn, teoria maszyn i mechanizmów, automatyka.
 •  Transformacja zagadnień teoretycznych na praktykę inżynierską, systemy komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa.
 • Udział w 11 grantach MEN i KBN, głównie jako pierwszy główny wykonawca lub kierownik.
Kształcenie kadry
 •  3 obronione prace doktorskie (w tym dwie z wyróżnieniem), opiekun 4 prac doktorskich będących w toku.
Pełnione funkcje wydziałowe i uczelniane
 • Prodziekan Wydz. SiMR (2,5 kadencji).
 •  Kierownik Studiów Zaocznych i Wieczorowych.
 •  Członek Komisji Programowej Wydz. SiMR.
 •  Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Ustawicznego.
 • Przewodniczący Egzminów Dyplomowych na Wydz. SiMR.
 •  Z-ca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.
 •  Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich.
Funkcje zewnętrzne
 •  Kierownik Podsekcji Dynamiki Konstrukcji w Komitecie Budowy Maszyn PAN - Sekcja Dynamiki Układów.
 •  Członek Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów w Komitecie Budowy Maszyn PAN.
 •  Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
 •  Członek Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik.
 •  Członek Sekcji ds. Łożyskowań Ślizgowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 •  Stały recenzent czasopisma Machine Dynamics Problems.
Organizacja kształcenia

 Studia wieczorowe i zaoczne na Wydz. SiMR.

 Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwa Samochodowego (wspólnie z WAT, ITS i Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Ruchu Drogowego), Diagnostyka Pojazdów Samochodowych (z WAT i ITS), Logistyka w Transporcie (z WAT), Eksploatacja Pojazdów (z WAT).

Nagrody i odznaczenia

2 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (indywidualna i zespołowa).

 5 Nagród Rektora (za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne).

 Medal Edukacji Narodowej.

 Srebrny Krzyż Zasługi.

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Stan cywilny  Żonaty, 2 dzieci: syn 27 lat, słuchacz studiów doktoranckich PW (Wydz. Elektryczny), córka 22 lata, studentka IV roku Akademii Medycznej w Warszawie (I Wydz. Lekarski) - aktualne w roku 2006.
Hobby  Historia II Wojny Światowej, biografie sławnych ludzi, literatura klasyczna i współczesna, muzyka rockowa, kynologia.