Mechanika ogólna II

wykład + ćwiczenia, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 3

  

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia (20 godz. + 20godz.)

Forma zaliczenia:  dla przedmiotu - egzamin (rygor E)

                               dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

Punkty ECTS: 5

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Danuta Sado

   

Program wykładu

1. Kinematyka bryły (4 godz.)
Opis położenia ciała sztywnego. Współrzędne punktów ciała sztywnego. Kąty Eulera. Klasyfikacja ruchów bryły – ruch postępowy, ruch kulisty, ruch obrotowy względem osi stałej, ruch płaski, ruch śrubowy. Prędkości i przyspieszenia brył w szczególnych przypadkach ruchu.

2. Ruch złożony punktu (2 godz.)
Prędkość i przyspieszenie punktu w ruchu złożonym. Przyspieszenie Coriolisa. Dynamika ruchu złożonego punktu. Dynamika punktu w ruchu względnym.

3. Dynamika ciała sztywnego (6 godz.)
Energia kinetyczna ciała sztywnego. Pęd i kręt ciała sztywnego. Równania ruchu. Dynamika ruchu postępowego. Dynamika ruchu obrotowego. Reakcje dynamiczne łożysk. Dynamika ruchu płaskiego. Dynamika pojazdów. Dynamika ruchu kulistego.

4. Elementy mechaniki analitycznej (4 godz.)
Więzy, ich klasyfikacja i równania. Przemieszczenie przygotowane. Praca przygotowana. Współrzędne uogólnione. Zasada prac przygotowanych i warunki równowagi układu punktów materialnych. Siły uogólnione. Zasada d’Alamberta. Równania Lagrange’a II rodzaju.

5. Zjawisko zderzenia (2 godz.)
Siły zderzeniowe. Uderzenie punktu materialnego o przegrodę. Ruch ciała sztywnego pod działaniem sił zderzeniowych. Środek uderzenia. Zderzenie dwóch ciał.

6. Dynamika ruchu punktu materialnego o zmiennej masie (2 godz.)
Równanie ruchu punktu materialnego o zmiennej masie. Szczególne przypadki ruchu punktu o zmiennej masie.

  

Podręczniki

1.   W. Kurnik – Wykłady z Mechaniki ogólnej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2012.
2.   Z. Osiński - Mechanika ogólna, PWN, 1994.

  

Zasady zaliczania przedmiotu

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i zdanie egzaminu. W trakcie semestru przewiduje się cztery kolokwia z następujących zagadnień:

  1. Kinematyka bryły
  2. Ruch złożony punktu
  3. Dynamika ciała sztywnego
  4. Elementy mechaniki analitycznej

Przed przystąpieniem do kolejnego kolokwium studenci muszą zaliczyć prace domowe z danego działu.

Studenci, którzy uzyskają z zaliczenia ćwiczeń ocenę co najmniej dobrą (4), są zwolnieni w bieżącym roku akademickim z części zadaniowej egzaminu.

  

Materiały do pobrania