Wizyta delegacji z National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

30.11.2017

Wizyta przedstawicieli National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" z Ukrainy w Zakładzie Silników Spalinowych. 

Wygłoszone referaty:

prof. V.O. Pylyov, ph.D. O.M. Klymenko, R. Aryan, I.O. Mordvintseva: "DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL PROVISIONS FOR THE PISTONS HEAT-STRESSED ZONES PHYSICAL RELIABILITY ENSURING"

oraz

Ph.D Denys Meshkov, Anatolii Savchenko Ph.D Student: "Intelligent Control Multi Fuel COMMON RAIL Diesel"