Wizyta delegacji z National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

01.12.2016

Wizyta przedstawicieli National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" z Ukrainy w Zakładzie Silników Spalinowych. Skład delegacji:

  • Andry Prokhorenko, Dr of Science, Professor
  • Denys V. Meshkov, Ph. D, Associate Professor