Zakład Silników Spalinowych

Zakład Silników Spalinowych zajmuje się działalnością statutową oraz naukowo- badawczą
w zakresie:

 

 • metod badań silników ze względu na ochronę środowiska,
 • badania eksperymentalne procesów spalania i wydzielania ciepła w silnikach o zapłonie samoczynnym przy spalaniu paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii na podstawie pomiarów ciśnień czynnika w komorze spalania i ciśnień wtrysku paliwa wraz z indykowaniem iglicy wtryskiwacza,
 • badania symulacyjne procesów przemiany energii oraz emisji substancji szkodliwych
  w programach AVL BOOST i AVL Fire,
 • badania eksperymentalne skłonności paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii oraz badania wpływu dodatków czyszczących na koksownie rozpylaczy silnika PSA XUD 9,
 • badania eksperymentalne emisji substancji szkodliwych (CO2, CO, THC i NOX oraz PM
  z rozbiciem na C i SOF) z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w spalinach nierozcieńczonych,
 • badania sprawności działania systemów oczyszczania gazów spalinowych w warunkach modelowych w piecach elektrycznych w tym różnego rodzaju reaktorów katalitycznych
  i filtrów cząstek stałych na syntetycznych i rzeczywistych gazach spalinowych,
 • badania sprawności działania i trwałości systemów oczyszczania gazów spalinowych w tym różnego rodzaju reaktorów katalitycznych i filtrów cząstek stałych na rzeczywistych silnikach spalinowych.
 • opracowania sposobów zmniejszenia szkodliwego oddzia­ływania motoryzacji na środowiska,
 • oceny wpływu zastosowania w transporcie silników spa­linowych na stan środowiska
 • opracowań metod bilansowania emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych
 • opracowanie metod oceny szkodliwości zastosowania silników w warunkach eksploatacji
  w pojazdach i maszynach pozatransportowych

Laboratorium Silników Spalinowych

Zagadnienia dydaktyczne możliwe do realizacji w Zakładzie Silników Spalinowych w ramach prac przejściowych i dyplomowych:

 

 • Emisja z silników spalinowych – powstanie i metody jej ograniczania,
 • Metody katalityczne oczyszczania gazów spalinowych,
 • Diagnostyka systemów oczyszczania gazów spalinowych,
 • Badania procesów spalania ciekłych i gazowych paliw alternatywnych,
 • Dynamika silników spalinowych,
 • Analiza stochastyczna procesów zachodzących w silnikach spalinowych,
 • Synteza testów badawczych silników i pojazdów,
 • Metody zmniejszania emisji zanieczyszczeń z silników i pojazdów,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Badanie procesów zasilania tłokowych silników spalinowych,
 • Diagnostyka silnika spalinowego,
 • Opracowanie konstrukcji zespołów silników spalinowych,
 • Prace studialno – eksperymentalne w zakresie ustalania przyczyn usterek silników spalinowych,
 • Badanie i modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w tłokowych silnikach spalinowych,
 • Procesy spalania paliw ropopochodnych i alternatywnych,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Systemy oczyszczania gazów spalinowych,
 • Paliwa alternatywne,
 • Konstrukcja silników spalinowych,
 • Dynamika silników spalinowych,
 • Metody obliczeniowe w konstrukcji silników spalinowych,
 • Analiza trendów rozwojowych w silnikach spalinowych i opracowywanie wytycznych do ich konstrukcji,
 • Modelowanie wymiany ciepła i masy w wybranych zespołach silników tłokowych,
 • Modelowanie i badania symulacyjne procesów regeneracji filtrów spalin,
 • Modelowanie procesów termodynamicznych silnikach spalinowych,
 • Projektowanie elementów i zespołów silników spalinowych,
 • Analiza termodynamicznych wykresów pracy silników spalinowych,
 • Obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych,
 • Badanie procesów zasilania tłokowych silników spalinowych,
 • Procesy spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych