Zeszyty Naukowe Instytytu Pojazdów

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” (poprzednio „Zeszyty Instytutu Pojazdów”) są wydawane przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej od roku 1992. Rocznie ukazują się 4 numery.

Głównymi obszarami tematycznymi Zeszytów są teoria i budowa samochodów, ciągników oraz pojazdów szynowych, termodynamika, teoria i budowa silników spalinowych, ochrona środowiska przed oddziaływaniem motoryzacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz mechatronika pojazdów. Autorami i głównymi odbiorcami Zeszytów są naukowcy i inżynierowie zajmujący się tematyką związaną z pojazdami w wyższych uczelniach technicznych i przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Artykuły publikowane są w języku polskim (do 2014 roku), angielskim oraz sporadycznie także w niemieckim. Spis treści poszczególnych numerów wraz ze streszczeniami artykułów w języku angielskim i polskim umieszczony jest na stronie internetowej Zeszytów www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/. Wszystkie artykuły są recenzowane, a lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej.