XXIV Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

    
 

  

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 roku.

Sympozjum organizowane przy współpracy z PTNSS, KONES i PTPE będzie miało miejsce w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego.

Ogólnopolskie Sympozja Naukowe, organizowane od 1993 roku przez Instytut Pojazdów, poświęcone są szeroko rozumianej problematyce powstawania i ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych, oraz skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka przez motoryzację. Sympozja te są miejscem spotkań specjalistów zajmujących się motoryzacyjnymi problemami ochrony środowiska w przemyśle, instytutach resortowych i uczelnianych. Ponadto służą wymianie informacji oraz integracji środowiska naukowego.
W bieżącym roku Sympozjum zostało podzielone na dwie części:
· część plenarną, w której będą wygłoszone przez pracowników wiodących ośrodków naukowych referaty zamawiane, dotyczące istotnych problemów rozwoju silników spalinowych i ich wpływu na środowisko naturalne,
· część posterową, w której przedstawiony będzie przegląd prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Pojazdów z możliwością zaprezentowania prac leżących w tematyce Sympozjum autorów spoza Politechniki Warszawskiej. Wszystkie prezentowane postery przygotowane w języku angielskim oraz według wymagań Wydawnictwa (www.zeszyty.waw.pl) będą wydrukowane bezpłatnie w Zeszytach Naukowych Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wzór posteru znajduje się na stronie XXIV Sympozjum:

Wzor_posteru_XXIV (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 382,19 kB)

Program Sympozjum

 

Sesja plenarna w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego

1100           Otwarcie Sympozjum – przewodniczącyprof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

1105           Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof.  dr hab. inż. Stanisław Radkowski

1115           Sesja plenarna  – dr hab. inż. Piotr Orliński

1120           Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz:Problemy pomiarów emisji substancji szkodliwych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów

1150           Dr hab. inż. Andrzej Kulczycki, prof. ITWL: „Wybrane paliwa alternatywne do silników tłokowych - możliwości prognozowania wpływu składu chemicznego i własności paliw alternatywnych na parametry eksploatacyjne silników”

1220           Dr inż. Andrzej Szałek: „Toyota liderem innowacji”

1250           Przerwa na kawę

1300           Sesja posterowa (hol I piętro)

1400           Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

 

 1. Dmytro Samoilenko: Turbocharging systems for internal combustion engines.
 2. Andriy Prokhorenko, Dmytro Samoilenko, Denys Meshkov: Determination of Vibe function parameters using Nyquist plot method for analysis of combustion process  in diesel engine.
 3. Piotr Laskowski: Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania emisji tlenków azotu.
 4. Zdzisław Chłopek, Jakub Lasocki: Modelowanie dynamiki wydzielania się ciepła dla wielofazowego wtrysku paliwa do silnika o zapłonie samoczynnym.
 5. Zdzisław Chłopek, Jakub Lasocki: Badania korelacyjne emisji zanieczyszczeń i stanów pracy silnika o zapłonie samoczynnym w testach dynamicznych.
 6. Anna Matuszewska, Marlena Owczuk: Biorafinerie jako zintegrowane układy
  do produkcji paliw, energii i chemikaliów z biomasy.
 7. Katarzyna Bebkiewicz, Zdzisław Chłopek, Krystian Szczepański, Magdalena Zimakowska-Laskowska: Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce w 2014 r.
 8. Katarzyna Bebkiewicz, Zdzisław Chłopek, Krystian Szczepański, Magdalena Zimakowska-Laskowska: Wpływ charakteru ruchu pojazdów samochodowych
  na całkowitą emisję zanieczyszczeń.
 9. Katarzyna Bebkiewicz, Zdzisław Chłopek, Krystian Szczepański, Magdalena Zimakowska-Laskowska: Problemy modelowania całkowitej emisji zanieczyszczeń
  z pojazdów samochodowych.
 10. Dawid Drabik, Jarosław Mamala: Influence of compression ratio engine on lower fuel consumption.
 11. Michał Lizut, Marcin K. Wojs:  Research on clutch lever of KTM motorcycle produced using 3D printing.
 12. Mateusz Bednarski, Piotr Orliński, Jakub Lasocki, Marcin K. Wojs: Evaluation of methods for calculating self-ignition delay used in commercial simulation programs.
 13. Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Maciej Gis, Mateusz Bednarski, Piotr Wiśniowski: Proposals for developing charging infrastructure for electric vehicles in relation to the major road networks (TEN-T) in Poland.
 14. Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek: Charakterystyki obciążeniowe silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym.
 15. Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek: Wpływ fazy wtrysku dawki pilotującej paliwa na stężenie tlenków azotu
  w  spalinach silnika Perkins 1104D-E44TA.
 16. Maciej Gis: Porównanie emisji substancji szkodliwych spalin z pojazdu zasilanego benzyną silnikową oraz sprężonym gazem ziemnym.
 17. Paweł Kruczyński, Piotr  Orliński, Wojciech Kamela: Evaluation of selected operating parameters of compression ignition engine supplied with water-fuel emulsion after ozonation.
 18. Krystian Hennek, Szymon Kołodziej, Mariusz Graba, Jarosław Mamala: Analiza zużycia paliwa w rzeczywistych cyklach jezdnych.
 19. Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim: Modelowo wsparte badania układu microCHP z silnikiem Stirlinga.
 20. Szymon Kołodziej, Krystian Hennek, Krzysztof Prażnowski,  Jarosław Mamala: Analiza energochłonności ruchu samochodu osobowego
  w cyklach jezdnych.
 21. Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek: Zewnętrzna charakterystyka prędkościowa silnika Fiat 0,9 SGE zasilanego benzyną oraz gazem CNG.