Tegoroczne wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów

Już po raz siódmy Biuro Karier PW przeprowadziło cykliczne badania dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów naszej uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

W tegorocznym badaniu wzięło udział 636 absolwentów z lat 2016-2017, w 92% byli to absolwenci studiów stacjonarnych. Około 50% badanych ukończyło studia I stopnia.

Obecnie zdecydowana większość respondentów mieszka w województwie mazowieckim (90,3%), głównie w Warszawie. Widoczna jest tendencja przeniesienia się na stałe do Warszawy osób mieszkających wcześniej w mniejszych miejscowościach.

Wyniki pokazują, że badani absolwenci aktywnie angażowali się w studiowanie. Ponad 40% wskazywało na osiągnięcia naukowe podczas studiów. Ponad 30% badanych należało do kół naukowych.

Respondenci wysoko ocenili atmosferę panującą na wydziałach, kwalifikacje kadry i poziom nauczania. Większość uważa, że studiowanie na ich wydziale wymagało dużego zaangażowania. Wśród elementów, które należałoby zmienić, badani absolwenci wskazali zbyt małą liczbę zajęć praktycznych (72,4%) oraz niski zakres współpracy z przedsiębiorcami (78,4%).

Pod kątem wymagań związanych z rynkiem pracy, badani najwyżej ocenili u siebie kompetencje związane z analitycznym myśleniem, umiejętnością przyswajania wiedzy oraz umiejętnością pracy w zespole.

Od lat jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy, cenioną przez pracodawców jest znajomość języków obcych. Prawie wszyscy absolwenci PW zadeklarowali znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie minimum A2. Dominuje wyraźnie język angielski (98,4%).

Obecnie zdecydowana większość badanych absolwentów pracuje (83,3%). Najczęściej w oparciu o umowę o pracę (82,2%). Tylko niewielki odsetek prowadzi działalność gospodarczą (1,1 %). Respondenci szybko znajdują pierwszą pracę, większość zostaje zatrudniona w ciągu 3 miesięcy. Prawie 40% badanych zadeklarowało, że nie musiało szukać pierwszej pracy, ponieważ zostali zrekrutowani np. przez agencje pośrednictwa pracy.

Wśród najczęściej wskazywanych branż, w których pracują absolwenci PW są te związane z IT, budownictwem oraz energetyką i elektroniką.

Zatrudnieni absolwenci pracują najczęściej w dużych firmach (50%). Są to często przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym (57,7%).

Należy podkreślić, że wielu spośród badanych pracuje na stanowisku specjalisty (53,7%).

Podsumowując wyniki uzyskane na podstawie ankiet możemy stwierdzić, że absolwenci Politechniki Warszawskiej dobrze radzą sobie na rynku pracy. Prawie 2/3 badanych deklaruje, że wiedza i umiejętności zdobyte na uczelni są przydatne w ich codziennej pracy. Studiowanie na Politechnice Warszawskiej wybrałoby ponownie 3/4 badanych.

Prezentacja wyników monitoringu karier absolwentów i zaproszenie do kolejnej edycji badań