Przypominamy o obowiązku korzystania przez studentów z adresów w domenie pw.edu.pl

Przypominamy, że w elektronicznej korespondencji z Uczelnią wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej są zobowiązani do korzystania wyłącznie z przyznanych im indywidualnych adresów w domenie PW (@pw.edu.pl).

Ponadto wszelka korespondencja elektroniczna z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich będzie wysyłana wyłącznie na wspomniane indywidualne adresy w domenie PW.

Wymóg ten nakłada załącznik do pisma nr RD.400.10.2018.259 Prorektora ds. Studiów z dn. 14 V 2018 r.

Komunikat Centrum Informatyzacji dotyczący aktualnych reguł logowania

Decyzja Rektora nr 1/2018 z dnia 3/01/2018 w  sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych