Deklaracja dostępności

 

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Informatycznej:

- e-mail: boi.simr@pw.edu.pl

- telefon: (22) 234 8783

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: niepelnosparwni.bss@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1315,

telefon II: 695 910 787

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 
Element oceny Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - niechodzące Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - chodzące Osoby z dysfunkcją narządu wzroku Działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć  
Opis budynku: Budynek 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacja podziemna  
1. Ogrodzenia Brama i furtka w ogrodzeniu nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się do budynku.    
 
 
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. Posiadamy dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawności przed budynkiem Wydziału od ul. Narbutta    
 
 
3. Dojścia, wejścia i dojazdy Osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do budynku SIMR-u, gdyż zapewniony jest podjazd (pochylnia o wys. do 0,15 m nie przekracza 15%).    
 
 
4. Schody zewnętrzne Pokonanie schodka zewnętrznego nie stanowi bariery dla osoby niepełnosprawnej.    
 
 
5. Schody wewnętrzne Osoba z dysfunkcją narządu ruchu, ma do swojej dyspozycji schodołaz i przenośne szyny co zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku. Osoba z dysfunkcją narządu ruchu chodząca napotka na następujące trudności:
-schody posiadają jedynie poręcz po jednej stronie   
Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności:
- brak kontrastowych oznaczeń schodów, spoczników, itp.
Wydział jest w trakcie uzupełniania brakujących oznaczeń  
 
6. Pochylnie Do budynku zapewniony jest dojazd pochylnią.    
 
 
7. Windy (dźwigi osobowe) Winda wraz z platformami schodowymi umożliwia dostęp do całego budynku. Przyciski tablicy przyzywowej windy mają dodatkowo oznakowanie dotykowe graficzne.    
 
 
8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne W budynku znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych.    
 
9. Przedsionki, wiatrołapy Parametry przedsionków, wiatrołapów nie stanowią bariery dla osób niepełnosprawnych.    
 
 
10. Pomieszczenia, korytarze W części korytarzy występują różnice poziomów podłóg lecz zastosowanie szyn przenośnych pozwala na dotarcie do tych pomieszczeń. Utrudniony jest dostęp do części korytarzy ze względu na to, iż występują różnice poziomów podłóg pomiędzy niektórymi pomieszczeniami. Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności:
▪ nie zastosowano żadnego rozwiązania sygnalizującego różnicę zmiany poziomu podłóg
Wydział jest w trakcie uzupełniania brakujących oznaczeń