dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni

 

Tytuł/Stopień:

 • dr hab. inż.

Funkcja:

 • Kierownik Zakładu Silników Spalinowych

Stanowisko:

 • profesor uczelni

Pracownik:

 • badawczo–dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8566

Pokój: 

 • 4.6.7

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Tematyka badawcza: 

 • Badania procesu zasilania w tłokowych silnikach spalinowych,
 • Badania procesu spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego w tłokowych silnikach spalinowych,
 • Badania emisji substancji szkodliwych,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Paliwa alternatywne ciekłe.

Publikacje: 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (wybrane):

 1. Matuszewska Anna, Owczuk Marlena, Zamojska-Jaroszewicz Anna, Jakubiak-Lasocka Joanna, Lasocki Jakub, Orliński Piotr: Evaluation of the biological methane potential of various feedstock for the production of biogas to supply agricultural tractors, in: Energy Conversion and Management, vol. 125, 2016, pp. 309-319;
 2. Kruczyński Stanislaw Wojciech, Ślęzak Marcin, Gis Wojciech, Orliński Piotr : Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine, in: Eksploatacja i Niezawodność, vol. 18, no. 3, 2016, pp. 342-347;
 3. Kruczyński Stanislaw, Orliński Piotr: Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine, in: Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, no. 20, 2013, pp. 483-491;
 4. Kruczyński Paweł, Orliński Piotr, Kamela Wojciech [et al.] : ANALYSIS OF SELECTED TOXIC COMPONENTS IN THE EXHAUST GASES OF A CI ENGINE SUPPLIED WITH WATER-FUEL EMULSION, in: Polish Journal of Environmental Studies, vol. 27, no. 1, 2018, pp. 129-136;
 5. Bednarski Mateusz , Samoilenko Dmytro, Orliński Piotr [et al.] : Evaluation of the Diesel Engine Parameters after Regeneration of its Fuel Delivery System, in: TRANSPORT MEANS, vol. 2, 2017, pp. 547-553;
 6. Wojs Marcin Krzysztof, Orliński Piotr, Kamela Wojciech [et al.] : Research on the influence of ozone dissolved in the fuel-water emulsion on the parameters of the CI engine, in: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, no. 148, 2016, pp. 1-8;
 7. Owczuk Marlena, Matuszewska Anna, Wojs Marcin Krzysztof, Orliński Piotr [et al.] : Wpływ składu biogazu na parametry eksploatacyjne silnika, in: Przemysł Chemiczny, vol. 95, no. 11, 2016, pp. 2249-2253;
 8. Kruczyński Stanisław Wojciech, Orliński Piotr, Biernat Krzysztof: Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym, in: Przemysł Chemiczny, no. 2 (91), 2012, pp. 217-219;
 9. Biernat Krzysztof, Kruczyński Stanisław Wojciech, Orliński Piotr: Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym, in: Przemysl Chemiczny, no. 1(91), 2012, pp. 111-114;
 10. Kurczyna Dagmara, Kołodziejczyk Krzysztof, Sznyr Joanna, Orliński Piotr [et al.] : EVALUATION OF EMISSION LEVEL OF BIOFUELS FROM WASTE-FREE PRODUCTION IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES, in: Journal of KONES, vol. 23, no. 1, 2016, pp. 185-191;
 11. Orliński Piotr: The influence of camelina oil ester additive to diesel fuel on self-ignition angle in agricultural engine, in: Journal of KONES, vol. 20, no. 2, 2013, pp. 323-328;
 12. Orliński Piotr: The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on selected parameters of combustion process engine, in: Journal of KONES, vol. 20, no. 3, 2013, pp. 291-298;
 13. Orliński Piotr, Orliński Stanisław, Wojs Marcin Krzysztof: The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine, in: Journal of KONES, vol. 20, no. 1, 2013, pp. 255-262;
 14. Mazuruk Paweł, Wojs Marcin Krzysztof, Orliński Piotr [et al.] : Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field condition , in: Combustion Engines, vol. I, no. 3(170)/2017, 2017, pp. 159-163;
 15. Kruczyński Stanisław Wojciech, Ślęzak Marcin, Gis Wojciech, Orliński Piotr [et al.] : Problems in fueling spark ignition engines with dimethyl eter, in: Combustion Engines, vol. 1, no. 3(170)/2017, 2017, pp. 154-158;
 16. Lasocki Jakub, Orliński Piotr, Wojs Marcin Krzysztof [et al.] : Hydroxyl radicals as an indicator of knocking combustion in the dual-fuel compression-ignition engine, in: Combustion Engines, vol. 168, no. 1, 2017, pp. 178-185;
 17. Wojs Marcin Krzysztof, Orliński Piotr, Lasocki Jakub: The effect of alternative fuels injection timing on toxic substances formation in CI engines, in: Combustion Engines, vol. 1, no. 1(168)/2017, 2017, pp. 73-76;
 18. Kruczyński Stanisław Wojciech, Orliński Piotr, Wojs Marcin Krzysztof [et al.] : Ocena zjawiska spalania stukowego w dwupaliwowym silniku ciągnika rolniczego zasilanego dodatkowo biogazem, in: Combustion Engines, vol. 162, no. 13, 2015, pp. 639-646.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 1. Ambrozik A., Orliński P., Orliński S.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym RosBioDiesel „RBD” na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska, Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o ZS i eksploatacja zespołów napędowych-wybrane zagadnienia. Wrocław 2003, s. 130-135, ISBN 83-87-38-45-3,
 2. Kołodziejczyk K., Kruczyński S., Orliński P. [i in.] : Methyl esters of different origin as a fuel for Compression Ignition engines, w: Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments / Mendez-Vilas Antonio ( red. ), 2013, Formatex Research Center, s. 289-296, ISBN 978-84-939843-7-3.

KSIĄŻKI AUTORSKIE:

Orliński P.: Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym, 2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 144 s., ISBN 978-83-62805-92-1.

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (wybrane)
 
Kierownik prac:

 1. kierownik projektu badawczego własnego nr N N504 4671 33 pt.: Wpływ zasilania silnika rolniczego paliwami E-diesel i BioE-diesel na wybrane parametry jego pracy, realizowany w latach 2007-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 2. kierownik projektu badawczego własnego nr N N504 701340 pt.: Lnianka siewna jako paliwo do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, realizowany w latach 2011-2014, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 3. kierownik pracy nr 504/G/1153/4990/000 pt.: Badania procesu zasilania paliwem silników pracujących z uwarstwioną mieszanką ubogą, realizowana w latach 2007-2008, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 4. kierownik pracy nr 504/G/1153/6990/001 pt.: Badanie własności komponentu GTL na parametry pracy silnika o ZS, realizowana w latach 2009-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 5. kierownik pracy nr 504/G/1153/8990/001 pt.: Opracowanie metodyki badań paliw alternatywnych na silniku rolniczym o ZS, realizowana w latach 2010-2011, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 6. kierownik pracy nr 504/01750/1153/40.00101 pt.: Analiza problemu zastosowanie BioDME do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, realizowana w latach 2015-2016, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 7. kierownik pracy nr 504/02344/1153 pt. Ocena pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego ciekłym paliwem poddanym procesowi ozonowania, realizowana w latach 2016-2017, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 8. kierownik pracy nr 504/03242/1153 pt. Ocena pracy silnika o zapłonie samoczynnym po procesie regeneracji jego układu zasilania, realizowana w latach 2017-2018, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.

Wykonawca w pracach:

 1. Danilczyk W., Orliński P. i inni: Projekt rozwojowy nr N R 10 003406/2009 (508R 11536010000),  Opracowanie i wykonanie świecy zapłonowej do silnika zasilanego gazem ziemnym eksploatowanego w komunikacji publicznej, realizowany w latach 2009-2011, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Główny wykonawca.
 2. Kruczyński S., Orliński P. i inni: Eureka E! 5030 BIOGASFUEL pt.: Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego, realizowanego w latach 2011-2014, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Główny wykonawca projektu badawczego.
 3. Kruczyński S., Orliński P. i inni: Projekt rozwojowy nr R10 011 02 pt.: Opracowanie systemu oczyszczania gazów spalinowych silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zastosowanie technologii ciągłej regeneracji filtra cząstek stałych, realizowanego w latach 2007-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Wykonawca.
 4. Danilczyk W., Kruczyński S., Orliński P. i inni: „Rozwój nowych metod badań silników spalinowych”. Praca statutowa IP PW realizowana w 2010 r., Wykonawca.
 5. Pawlak G., Kruczyński S., Orliński P. i inni: „Budowa i testowanie stanowiska z silnikiem ZS przystosowanym do zasilania paliwem gazowym”. Praca statutowa IP PW realizowana w 2011 r. Wykonawca.
 6. Kamela W., Kruczyński S. Orliński P. i inni: „Badania procesu selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w gazach wylotowych silnika o zapłonie samoczynnym”. Projekt MNiSW nr N509 403236 realizowany w latach 2009-2012. Główny wykonawca.

 NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2008 roku,
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2010 roku,
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2013 roku,
 • Nagroda Leonardo 2014 za najlepszą publikację na temat gospodarki niskoemisyjnej,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Srebrny Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych,
 • członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych,
 • członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego (2018-)